ఉక్కు తయారీదారు

15 సంవత్సరాల తయారీ అనుభవం
ఉక్కు

ప్రదర్శన

గ్వాంగ్‌డాంగ్‌లో జిండలైస్టీల్ ఎగ్జిబిషన్
రష్యాలో జిండలైస్టీల్ ఎగ్జిబిషన్
షాన్డాంగ్‌లో జిండలైస్టీల్ ఎగ్జిబిషన్
తయాన్‌లో జిండలైస్టీల్ ఎగ్జిబిషన్
టర్కీలో జిండలైస్టీల్ ఎగ్జిబిషన్
వుక్సీలో జిండలైస్టీల్ ఎగ్జిబిషన్
ప్రదర్శన001
ప్రదర్శన002
ప్రదర్శన003
ప్రదర్శన004
ప్రదర్శన005
ప్రదర్శన006